28 Nisan 2020

Denizcilik ile ilgili COVID-19 duyuruları

ile editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdülüğü’nün 22 Nisan’da yayınladığı, denizcilik sektöründeki tüm COVID-19 ile ilgili önlem ve yeni uygulamaların topluca verildiği basın açıklaması aşağıdaki gibidir;

Korona Virüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü İçin Alınan Tedbirler

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Denizcilik Sektörü için alınan tedbirleri içeren Genelgeler Bakanlığımızca hazırlanarak Liman Başkanlıkları ve sektöre duyurulmuştur.

Alınacak tedbirlerle risk faktörleri minimize edilerek Covid-19 mücadelesinin sürdürülmesi ile üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için temassız deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından alınan tedbirlerle korona virüs salgını ile etkin şekilde mücadele edilirken diğer taraftan ticaretin aksatılmadan sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla, diğer ilgili kurumlarla koordinasyon halinde, Korona Virüs Bilim Kurulu, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan tedbir ve tavsiye kararları hassasiyetle takip edilmekte, bu kapsamda gerekli tedbirler ivedi şekilde alınarak sektöre ve vatandaşlarımıza duyurulmaktadır.

Alınan tedbirlerin ana başlıkları;

 • Limanlarımıza gelen gemiler ile ilgili tedbirler,
 • Ticaretin devamlılığına yönelik tedbirler,
 • Liman Başkanlıklarındaki teması en aza indirmek ve denizcilik sektörünün salgından en az etkilenmesini temin amacıyla alınan tedbirler,

olarak belirlenmiş olup alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır.

Limanlarımıza Gelen Gemiler İle İlgili Tedbirler

 • Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgililerinin Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına girmeden en az 24 (yirmidört) saat önce yapmaları gereken bildirimler pandemi süresince 48 (kırksekiz) saat önceye çekildi.
 • Bu bildirimler ve sağlık bildirimleri esas alınarak gelen gemi ve deniz araçlarıyla ilgili risk değerlendirmeleri yapılıp Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika (Gemilerin Türk limanlarına girişinde sıhhi yönden bir sakınca olmadığını gösteren belge) düzenlenmeden hiçbir temasın olmaması sağlandı.
 • Son 10 liman bilgisi kullanılarak son 14 gün içerinde riskli ülke limanlarına uğramış veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içerisinde gemiye katılmalarının tespiti durumunda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak işlemlerin yürütülmesi sağlandı.
 • Ülkemiz kıyı tesislerine gelen ve kılavuzluğa tabi gemilerin kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce, pandemi süresince acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesi sağlandı. (Gemilerin yaşam mahallinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarının dezenfekte kararının verilmesi ise Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü takdirindedir.)
 • Limanlarımıza gelen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinde pandemi süresince kılavuzluk teşkilatları ve gemi acentelerinin alacağı tedbirler belirlendi.

Ticaretin Devamlılığına Yönelik Tedbirler

 • Pandemi süresince ülkemizde yaşanılan salgınla mücadele kapsamında deniz yoluyla taşımacılığın devam etmesinin hayati önem taşıması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nın talimatına uygun olarak, deniz taşımacılığının riskini minimize etmek için söz konusu seferlerin yolcusuz ve şoförsüz (dorselerle) yapılması, zaruri durumlarda Liman Mülki İdare Amirleri ile koordineli olunması kararı alındı.
 • Gemiadamlarının kilit personel olduğu dikkate alınarak değişimlerinin yapılmasında karantina kararları kapsamında kolaylık gösterilmesi talimatı verildi.
 • Ege Adaları ve Yunanistan Ana Kıtası ile ülkemiz limanları arasında yolcu taşımacılığı amacıyla yapılan uluslararası seferler pandemi süresince durduruldu.
 • Toplu yolcu taşımacılığı yapılan gemilerle, pandemi süresince Denize Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımacılığı yapılması kararı alındı.
 • Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıran, Gezinti/ (Tenezzüh), Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetleri pandemi süresince askıya alındı.
 • Türk Karasularındaki deniz trafiği hareketliliğinin izlenmesi ve raporlanması kapsamında raporlama zorunluluğu bulunmayan tam boyu 20 metre altında olan teknelerden; İstanbul veya Çanakkale Boğazına giriş/çıkış yapanların ilgili Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine VHF veya telefon ile kendilerini tanıtacak bilgileri içeren Mevki Raporunu pandemi süresince vermeleri kararı alındı.
 • Bahse konu teknelerin seferleri uğraksız geçiş kapsamında ise hiçbir liman idari sahasına uğrak yapmaksızın seferlerine devam etmeleri, seferleri uğraklı ise ilgili liman başkanlığından izin alınarak iznini Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine ibraz etmeleri istenildi.
 • Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinin kendilerine bildirilen mevki raporlarını ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı birimine iletmeleri kararı alındı.
 • Bir liman idari sahasından farklı il sınırları içerisinde bulunan başka bir liman idari sahasına gidecek olan teknelerin ilgili mülki amirlik makamından alacakları Seyahat İzin Belgelerini liman başkanlıklarına pandemi süresince ibraz etmeleri kararı alındı.
 • Liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan kıyı tesisleri ve tersaneler, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlerin uygulanması kapsamında uyarıldı.
 • Yaşanan süreç boyunca, Sağlık Bakanlığı ile Korona Virüs Bilim Kurulunca yayımlanacak tavsiye kararlarının takip edilmesi konusunda Liman Başkanlıkları talimatlandırıldı.

Liman Başkanlıklarındaki Teması En Aza İndirmek ve Denizcilik Sektörünün Salgından En Az Etkilenmesini Temin Amacıyla Alınan Tedbirler

 • Şirket, gemi, su ve iç su araçlarının ulusal belgelerinden 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak olan belgelerinin süresi 1/8/2020 tarihine kadar uzatıldı.
 • Şirket, gemi ve su araçlarının uluslararası zorunlu sertifikalarına ilişkin sörvey ve belgelendirme hizmetlerinin icra edilmesine yönelik uzatma taleplerinin olay bazında değerlendirilerek yapılacak sörveylerin 3 (üç) aya kadar uzatılması kararı alındı.
 • Ulusal sefer yapan gemi, su ve iç su araçlarına Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi kapsamında düzenlenmiş test sertifikaları 3 (üç) aya kadar uzatıldı.
 • Liman Başkanlığında görev yapan denetim uzmanlarının risklerini azaltmak için Liman Başkalıklarımızda Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörvey denetim aralıklarının pandemi süresince geminin DPA’sının Bakanlığımızdan farkındalık eğitimi almış olan gemiler için 6 (altı) ay, diğer gemiler için 3 (üç) ay olarak yapılması kararı alındı.
 • Aynı kapsamda yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimi uygulamaları pandemi süresince askıya alındı.
 • Bakanlığımızca verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve STCW Sertifikalarının sürelerinin bitim tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatılmasına karar verildi.
 • Yine Liman Başkanlıklarındaki teması en aza indirmek için Liman başkanlıklarında yapılan Bağlama Kütüğü işlemleri (satış ve ilk kayıt) pandemi süresince askıya alındı.
 • Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu kapsamında yetki verilen kuruluşlar tarafından yapılan liman tesisleri denetimleri 2 (iki) ay ertelendi.
 • Liman tesislerinde deniz kirliliğine müdahale edecek personelin almak zorunda olduğu acil müdahale eğitimi ve tatbikatlarının geçerlik tarihleri 2 (iki) ay uzatıldı.
 • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında istenilen Kılavuz Kaptan Sağlık Raporları geçerlik süreleri 3 (üç) ay uzatıldı.
 • Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında istenilen Profesyonel Sualtıadamları Sağlık Raporları 3 (üç) ay süreyle uzatıldı.
 • Ülkemizdeki eğitim faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle ilgili kurum/kuruluşların düzenlediği eğitim faaliyetleri de askıya alınmış olup kılavuz kaptanlardan yenileme eğitimi gerekliliğinin pandemi süresince aranmaması kararı alındı.
 • Aynı kapsamda, Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereği verilen Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartları süresi 3 (üç) ay süreyle uzatıldı.
 • Özel Tekne statüsünde faaliyet gösteren teknelerin pandemi süresince işlemlerinin Mülki Amirlerle koordineli olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.
 • Gemiadamlarının on-line olarak sınav salonlarında yapılan sınavları pandemi süresince askıya alındı.
 • Halka açık olarak yapılan Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterlik eğitim ve sınavları pandemi süresince askıya alındı.
 • Liman Başkanlıklarındaki teması en aza indirmek için pandemi süresince tedbir amaçlı olarak Gemiadamları İşlemlerinde şahsi başvuru alınmaması, elektronik sistem üzerinden başvuruların alınması kararı verildi.
 • Türk Bayrağı çekme ve Türk Bayrağından çıkma taleplerinde pandemi süresince fiziki evrakın ortadan kaldırılması ve elektronik posta yoluyla yapılması sağlandı.
 • Acente personelinin Liman Başkanlıkları ile temasını en aza indirmek için tedbir amaçlı olarak pandemi süresince yazılı başvuru evrakı elektronik evraka çevrildi.
 • Denetim amacıyla Türk ve yabancı bayraklı gemilere çıkan tüm personelin, tedarik edilen kişisel koruyucu ekipmanlarını denetim sürecinde kullanmaları sağlandı.