27 Mart 2018

Gemiadamları dikkat! : Disiplin cezaları geliyor!

ile editör


Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından yapılan aşağıdaki açıklama ile yeni yönetmelik ile kurulan gemi adamları disiplin komisyonu tarafından gemi adamlarına disiplin suçlarından cezalar kesilmeye başlanacağı örnekleri ile duyuruldu;

Bakanlığımız tarafından gemide disiplinsizliğe yol açması sebebi ile gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarına yönelik idari cezalar uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu; söz konusu ihlallerin önlenmesi amacıyla Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Anılan Komisyonda alınan idari tedbir kararlarından birtakım örnekler göstererek kamuoyunu bilgilendirmek bakımından önem arz etmektedir. Bu minvalde 2017 yılı boyunca toplanan Gemiadamları Disiplin Komisyonu karar örnekleri aşağıdaki şekildedir:

–          Yurt dışında Türk bayraklı gemilere uygulanan liman devleti kontrollerinde, İngilizce dilini kullanmadaki yetersizliği ve mesleki noksanlığı nedeniyle geminin tutulmasına neden olan gemi Başmakinistinin sahip olduğu yeterlik belgesi 3 ay süre ile askıya alınmış ve kişinin Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan “Ana Makine Operasyon ve Bakımı” dersi ile “Denizcilik İngilizcesi” dersi sınavlarına yeniden girmesi gerektiğine karar verilmiştir.

–          İstanbul Boğazı’nda geminin seperasyon ihlali yapması ve kıyıya sürtünerek geçiş yapması nedeniyle kazaya sebep olan gemiyle ilgili olarak yapılan idari tahkikat sonucu; sorumlu olduğu bildirimlerde bulunmadığı ve gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmedikleri getirdiği tespit edilen Kılavuz Kaptan ve Gemi Trafik Operatör/Başoperatörlerine kusurları oranlarına göre kınama, yeterliği askıya alma ve yeterliğin iptali cezaları verilmiştir.

–          Gemi limanda iken izinsiz olarak gemiyi terk ettiği anlaşılan gemiadamının sahip olduğu yeterlik belgesi iptal edilmiştir.

–          Geminin manevrası sırasında köprü üstünde bulunmayarak ağır görev ihmalinden dolayı ciddi derecede sonuçlar doğurabilecek bir deniz kazasına sebebiyet veren geminin Kaptanı ve köprüüstünde gerekli dikkat ve özeni göstermeyen İkinci Kaptanının sahip oldukları yeterlik belgeleri 6’şar ay süre ile askıya alınmıştır.

–          Gemi seyir halindeyken gemiadamları arasında meydana gelen kasten yaralama suçunda kusurlu bulunan geminin 4. Kaptanı ve 3. Makinistinin sahip oldukları yeterlik belgeleri 6’şar ay süre ile askıya alınmıştır.

–          Gemide uzun süredir devam eden bir makine arızası olduğu halde, bu konuda yeterli tedbiri almadan geminin seyrine izin veren, bunun yanı sıra geminin seyir ve makine sistemlerinin sevk ve idare ile olacak arızalara anında müdahalesine ilişkin olarak gemiye gerektiği kadar hakim olmadıkları anlaşılan ve seyir, can ve mal ehliyeti açısından risk yaratabilecek bir kazaya sebep olduğu tespit edilen Kaptan ve Başmakinist yeterlikli gemiadamlarının sahip oldukları yeterlik belgeleri 1’er ay süre ile askıya alınmıştır.

–          Yeterlik belgesinin süresi bitmiş olmasına rağmen gemiye katılan İkinci Mühendisin ve yeterlik belgesinin süresinin bitiş tarihinden haberdar olmayarak gemiadamının gemide bulunmasına müsaade eden gemi kaptanının sahip oldukları yeterlik belgeleri 3’er ay süre ile askıya alınmıştır.

–          Liman devleti kontrolünde tutulan gemide tespit edilen eksikliklerin birçoğunun giderilmesi basit olan ve ihmallerinden kaynaklandığı tespit edilen gemi Kaptanı ve Başmakinistin sahip oldukları yeterlik belgeleri 3’er ay süre ile askıya alınmıştır.

–          Sahte belge ve evrak düzenlediği başvurusu esnasında tespit edilen gemiadamının sahip olduğu yeterlik belgesi iptal edilmiştir.

–          Gemide sosyal refahı etkileyecek şekilde davrandığı tespit edilerek kusurlu bulunan gemi Kaptanının ve Başmakinistinin sahip oldukları gemiadamı yeterlik belgeleri 3’er ay süre ile askıya alınmıştır.

Tüm kamuoyuna duyurulur.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü


İndir (pdf) : GEMİADAMLARINA UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNERGE