29 Aralık 2023

Çeşitli denizcilik kanunlarında güncelleme, ceza ve harçlara zamlar geldi

ile editör

7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.12.2023 tarih ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, bahse konu kanun ile düzenlenen önemli hükümlerden bazıları;

 

19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bin” ibaresinin “kırk bin”, “yirmibeşbin” ibaresinin “iki milyon”, “beşyüz” ibaresinin “yirmi bin” ve “beşbin” ibaresinin “iki yüz bin” şeklinde değiştirildiği,

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının aşağıdaki şeklinde değiştirildiği,

“Bu Kanunda yazılı sebeplerle;

 

a) Yolculuğuna izin verilmemiş,

 

b) Denize elverişlilik belgesi almamış,

 

c) Denize elverişlilik belgesi îdare tarafından iptal edilmiş,

 

d) Belgesinin süresi geçmiş veya İdarece uzatılmamış,

 

olmasına rağmen sefere çıkmış ticaret gemileri ile ulusal veya uluslararası mevzuat gereğince mecburi belgelere sahip olmayan ticaret gemileri derhal seferden alıkonularak en yakın elverişli limana veya deniz alanına çekilir, bütün masraflar donatan tarafından karşılanır.

 

Ayrıca, gemi donatanına;

 

18 GT’ye kadar gemilere iki bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arası,

18 GT’den 50 GT’ye kadar altı bin Türk Lirası ile on iki bin Türk Lirası arası,

50 GT’den 150 GT’ye kadar on iki bin Türk Lirası ile yirmi biıı Türk Lirası arası,

150 GT’den 500 GT’ye kadar olan gemilere otuz bin Türk Lirası ile altmış bin Türk Lirası arası,

500 GT’den 3000 GT’ye kadar olan gemilere altmış bin Türk Lirası ile yüz elli bin Türk Lirası arası,

3000 GT’den 10000 GT’ye kadar olan gemilere yüz elli bin Türk Lirası ile üç yüz bin Türk Lirası arası,

10000 GT’den büyük gemilere üç yüz bin Türk Lirası ile bir buçuk milyon Türk Lirası arası,

idarî para cezası verilir. Gemiyi sevk ve idare eden kaptana bu cezaların onda biri ayrıca verilir. Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile idarî para cezaları eksiksiz olarak ödendiği veya idarî para cezası tatarı kadar süresiz ve şartsız teminat gösterildiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır.”

 

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin aşağıdaki şeklinde değiştirildiği,

“MADDE 21- Yolcu taşımasına izin verilmemesine rağmen yolcu taşıyan veya 11 inci maddeye göre belirlenen gemi sertifikalarında veya denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşıma haddinden (DWT) fazla yolcu ve yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin iki katı tutarında idarî para cezası verilir.

 

İlk idarî yaptırım kararının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı ihlalin tekrarlanması hâlinde geminin denize elverişlilik belgesine ve İdare tarafından düzenlenen belge ve ruhsatnamelerine el konulur, gemi bir ay süreyle seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.

 

İkinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan üçüncü ihlalde geminin belgeleri iptal edilir, gemi bir yıl süreyle seferden alıkonulur ve 20 nci maddede belirtilen hadlerin dört katı oranında idarî para cezası verilir.

 

Bu madde uyarınca donatana uygulanan idarî para cezalarının onda biri, ayrıca gemiyi sevk ve idare eden kaptana da uygulanır. Ancak artırımlı idarî para cezası uygulanması durumunda kaptan, önceki ihlalleri gerçekleştiren kaptanla aynı değilse kaptana uygulanacak idarî para cezası artırımsız miktarlar üzerinden hesaplanır.

 

Bu madde uyarınca seferden alıkonulan gemi, mülki idare amirliği koordinesinde belirlenen en yakın elverişli limana çekilir. Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi, limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi, fazla yükünün boşaltılması dolayısıyla oluşan bütün masraflar donatan tarafından karşılanır.

 

Bu madde uyarınca uygulanan idarî para cezalarının eksiksiz olarak ödenmesi veya idarî para cezası tutarı kadar süresiz ve şartsız teminat gösterilmesi, beşinci fıkrada belirtilen masrafların eksiksiz olarak ödenmesi, alıkonulma süresinin sona ermesi ve 4 üncü madde hükümlerinin yerine getirilmesi hâlinde gemi serbest bırakılır. Alıkonulma süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde kaptan veya donatanın bu madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması hâlinde geminin satışına ve masrafların tahsiline yönelik 20 nci madde hükümleri uygulanır.

 

Yetkili olmadığı hâlde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumluluktan kurtarmaz.”

 

 

 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

98 inci maddesinin (istisnalara dair hususlar) birinci fikrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “yola elverişlilik belgeleri” ibareleri “liman çıkış belgeleri” şeklinde,

 

102 nci maddesinin (harç alma ölçüleri ve nispetine dair hususlar) başlığında yer alan “Yola elverişlilik belgesi” ibaresi “Liman çıkış belgesi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “yola elverişlilik belgesi” ibaresi “liman çıkış belgesi” şeklinde,

 

107 nci maddesinin (ödeme usulüne dair hususlar) ikinci fıkrasında yer alan “yola elverişlilik belgesi” ibaresi “liman çıkış belgesi” şeklinde değiştirildiği,

 

 

 

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II- Liman işlemleri” başlıklı bölümünün;

a) (3) numaralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

 

“3. Liman çıkış belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11 -500 rüsum tonilatoluk gemilerden (750,00 TL)

 

501-2.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (2.000,00 TL)

 

2.001-4.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (4.000,00 TL)

 

4.001-8.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (6.000,00 TL)

 

8.001-10.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (10.000,00 TL)

 

10.001-30.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (20.000,00 TL)

 

30.001-50.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (30.000,00 TL)

 

50.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (50.000,00 TL)”

 

 

 

b) (8) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

 

“a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi inşa emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi radyo emniyet belgesi, uluslararası tonilato belgesi, sıvılaştırılmış gazlan dökme halde taşımak için uluslararası uygunluk belgesi, sıvılaştırılmış gazları dökme halde taşımak için uygunluk belgesi, tehlikeli kimyasal maddeleri dökme halde taşımak için uygunluk belgesi, tehlikeli kimyasal maddeleri dökme halde taşımak için uluslararası uygunluk belgesi, uluslararası emniyet yönetimi kodu uygunluk belgesi, emniyet yönetimi belgesi, uluslararası gemi güvenlik belgesi, uluslararası denizcilik katı dökme yükler koduna uygunluk belgesi, tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel gerekliliklerle birlikte uygunluk belgesi, uluslararası yüksek hızlı tekne emniyet belgesi, özel amaçlı gemi emniyet belgesi, uluslararası petrolle kirlenmenin önlenmesi belgesi, zararlı sıvı maddeleri dökme halde taşımak için uluslararası petrolle kirliliğin önlenmesi belgesi, uluslararası hava kirliliğini önleme belgesi, uluslararası makine hava kirliliğini önleme belgesi, uluslararası organik tutunma önleyici sistem sertifikası, tahıl taşıma için yetkilendirme belgesi, uluslararası enerji verimliliği sertifikası, uluslararası balast suyu yönetim sertifikası, uluslararası pis su kirliliğini önleme belgesi, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğan sorumluluğa ilişkin sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, petrol kirliliği zararları hukuki sorumluluğu ile ilgili sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, gemi yakıtlarından kaynaklanan petrol kirliliği zararının hukuki sorumluluğu ile ilgili sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

 

En az 500,00 TL maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan (1,00 TL)

 

Her belgenin harç tutarı 8.000,00 TL’den çok olamaz.

 

b) Muafiyet belgesi (1.000,00 TL)”

 

 

 

c) (10) numaralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

 

“10. Seyir izin belgesi:

 

Deniz araçlarından aşağıdaki tarifeye göre harç alınır.

 

Boyları 5 metreden 10 metreye kadar olanlardan (900,00 TL)

 

Boyları 10 metreden 15 metreye kadar olanlardan (1.800,00 TL)

 

Boyları 15 metreden 20 metreye kadar olanlardan (3.000,00 TL)

 

Boyları 20 metreden 25 metreye kadar olanlardan (9.000,00 TL)

 

Boyları 25 metreden 30 metreye kadar olanlardan (15.000,00 TL)

 

Boyları 30 metreden 40 metreye kadar olanlardan (30.000,00 TL)

 

Boyları 40 metre üzeri olanlardan (60.000,00 TL)

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Şu kadar ki Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı deniz araçlarına verilen belgelerden bu tarifede yer alan harçlar üçte biri oranında alınır.”

 

 

 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünün birinci paragrafının tarifeyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildiği ve ikinci paragrafının başına aşağıdaki cümlenin eklendiği,

“26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre her yıl için):

 

5 metreden 7 metreye kadar olanlardan (3.500,00 TL)

 

7 metreden 9 metreye kadar olanlardan (5.000,00 TL)

 

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (7.500,00 TL)

 

12 metreden 15 metreye kadar olanlardan (15.000,00 TL)

 

15 metreden 20 metreye kadar olanlardan (25.000,00 TL)

 

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (50.000,00 TL)

 

30 metreden büyük olanlardan (100.000,00 TL) alınır.”

 

“Ruhsatnamenin birden fazla yıl için düzenlenmesi durumunda harç, ruhsatnamenin düzenlendiği ya da yenilendiği tarihte geçerli harç tutarı ile ruhsatnamenin geçerlilik süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır.”

 

 

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “5607 sayılı Kanuna aykırı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak; 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibanyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlan ile aynı maddenin (ç) fıkrasında sayılan” ibaresinin eklendiği,

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin birinci cümlesinde yer alan “ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez” ibaresi “ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler geçici olarak durdurulur ve bu süre içerisinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez” şeklinde değiştirildiği ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlelerin eklendiği,

“Kurum tarafından geçici durdurma işleminin kaldırılıp kaldırılmayacağı bu fıkrada yer verilen suçlarla sınırlı olmak üzere Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerden temin edilecek bilgilere göre altı ayda bir değerlendirilir. Ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkûmiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin Kuruma yargı merciince bildirilmesiyle veya sair suretlerle Kurumca ıttıla edilmesi durumunda geçici durdurma işlemi Kurum tarafından kaldırılır.”

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddenin eklendiği,

“GEÇİCİ MADDE 8- 29/4/2021 tarihinden önce kira sözleşmesi ile kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandınlmış tesislerde, bu lisans süresince 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a), (b) veya (ç) fıkralarında belirtilen fiillerin işlenmesi durumunda, malikin söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla 29/4/2021 tarihinden önce yaptığı talebe istinaden mahkemelerce işletmenin tahliyesine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi ya da söz konusu tarihten önce yapılan talebe istinaden tahliye kararı kesinleşmeden kiracı tarafından tesisin rıza ile terk edilmesi üzerine, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen kararlar veya terk edilen tesisler için bu maddenin yürürlüğe girmesinden, tahliye kararı bu maddenin yürürlük tarihinden sonra kesinleşenler için ise kesinleşmeden itibaren üç ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması hâlinde, söz konusu tesis için 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi durumunda kaldırılır.”

 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

“b) Hangi hallerde uygulanacağım ve miktarım açıkça belirtmek kaydıyla; Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü bir milyon Türk lirasına kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.”

 

belirtilmekte olup, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-10.pdfhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-10.pdf linki üzerinden söz konusu Kanuna erişim sağlanmaktadır.