1 Şubat 2018

Yat sınıfları değişti > Gulet: İlkel yapılı ahşap gemiler

ile editör

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın Türk bandıralı turizm teknelerini Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında denetlemesi ve eksik bulduklarını seferden men etmesi sebebi ile oluşan ve sonrasında Türk mercilerin komple tüm turizm teknelerinin yurtdışına çıkışı yasaklanarak geçici olarak çözülen (!) problemin temelli çözülmesi için bu turizm teknelerinin (guletler) yat sınıfından çıkartılıp “İlkel yapılı ahşap gemiler” adında yeni bir sınıfa dahil edilerek Paris MoU denetimlerinden muaf tutulması sağlanmış olacak.

Bu düzenlemeyi yapan T.C.U.D.H.B. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ilgili sirküleri aşağıdaki gibidir;

31.1.2018 , Sayi : 420, Sirküler No : 57

            Sayın Üyemiz,

            İlgi: T.C.U.D.H.B. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2018 Tarih ve

                    E.69066 Sayılı Yazısı.

            İlgi yazı ile;

            -Bilindiği üzere , uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı ticari yatlar Yunanistan tarafından Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında Liman Devleti Denetimine tabi tutulduğu, bu kapsamda, yapılan denetimlerde 2016 yılında 2, 2017 yılında da 4 ticari yatın tutulduğu, söz konusu yatların malzeme ve yapım tekniği bakımından, uluslararası sözleşmelerin bazı zorunlu gereklerini karşılayamamaları da dikkate alınarak, yeni bir cins tanımlama zaruriyetinin ortaya çıktığı,

            -Bu kapsamda, gemi cins tanımlarının; “Yatlar” başlığı altında “İlkel Yapılı Ahşap Gemi (Wooden Ship of Primitive Bulid) “ tanımı eklendiği, yeni düzenlenecek Denize Elverişlilik Belgelerinde de (Non-SOLAS Ship (Wooden Ship of Primitive Bulid and not carrying SOLAS Convention Certificates)) ifadesi yer alacak şekilde gerekli değişikliğin yapıldığı,

            -Söz konusu ilkel yapılı ahşap gemilerin gemi cinsinin yer aldığı ilgili tüm belgelerin (Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi v.b.) değiştirileceği, belge değişimlerinin ivedilikle tamamlanması ve bahse konu yatlara daha önce düzenlenen Uluslararası Emniyet Yönetimi Belgesi (SMC), Şirket Uygunluk Belgesi (DOC), Uluslararası Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (ISPSSC), Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (ISSC) Operasyonel Kıstılamalar Belgesi (Operational Limitation) ve Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) gibi belgelerinin iptal edileceği,

            –Anılan yatlara ayrıca, “İlkel Yapılı Ahşap Gemi Emniyet Belgesi” (Wooden Ship of Primitive Bulid Safety Certificate” verileceği, bu yatların gemiadamları donatımlarının ise “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge”de Ticari Yat başlığı altındaki tabloya göre yapılacağı,

            Bu kapsamda, oluşturulan “İlkel Yapılı Ahşap Gemi(Wooden Ship of Primitive Bulid)” cinsine girmeyen ahşap olmayan Ticari Yatlarınyurt dışına çıkışlarına ise Bakanlıklarınca icra edilen ön sörvey uygulamaları sonucuna bağlı olarak izin verileceği,

            Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulamanın Ek’te yer alan Genelge kapsamında gerçekleştirilmesi ve üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                             Saygılarımızla,

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi Yazı ve 2018-1 Sayılı Genelge (14 Sayfa)

DAĞITIM:                                                   

Gereği:                                                                Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                       – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • Amatör Denizcilik Federasyonu                     – Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45 ve 46 No’lu Meslek Komiteleri Üyeleri
  • Deniz Turizmi Birliği Derneği