22 Ekim 2022

Türk bayraklı gemilerin tutulmalarının engellenmesi hk.

ile editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.10.2022 tarihli ve 718311 sayılı yazıda Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin, bölgesel liman devleti kontrolü memorandumlarından en prestijlisi olan Paris MoU’da denetim/tutulma performansına göre 2006 yılı itibarı ile Gri Liste’de, 2008 yılı itibari ile ise Beyaz Liste’de yer almakta olduğu; 2021 yılında söz konusu listenin 8 inci sırasına yükselerek günümüze kadar olan en üst performansına ulaştığı belirtilerek Paris MoU’da 2022 yılında ise 20.10.2022 itibarıyla 4 (dört)’ü İtalya limanlarında olmak üzere yedi (7) gemimizin tutulduğu ve söz konusu durumun Türk bayrağının Paris MoU’daki konumunun muhafaza edilmesi hususunu tehlikeye düşürdüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2022 yılında İtalya Limanlarında Türk Bayraklı gemilere gerçekleştirilen denetim kayıtları incelendiğinde, yapılan 32 denetimde 4 gemimizin eksiklikleri nedeniyle tutulduğu, bu denetimlerde toplam 146 eksiklik tespit edilerek bir çoğunun ISM ile ilişkilendirildiği ve ISM’in uygun şekilde işletilmediğinin kayıt altına alınarak 15150 kodu kullanılan gemiler ile tutulan gemilerin 3 ay sonra tekrar denetim aralığına girmekte olduğu bildirilmektedir. Yine; kirlilik şüphesi, personel/üçüncü taraf şikayeti, bir önceki liman tarafından yapılacak ihbarlar vb. durumlar neticesinde gemilerin, periyodik denetim aralığından bağımsız olarak öncelikli denetime tabi tutulabildiği, bu durumun da gemilerimizin Paris MoU kapsamındaki limanlara yapacakları tüm seferlerde PSC denetimine hazırlıklı olmalarını gerektirdiği açıklanarak İdare tarafından yapılan önsörvey aralıklarının gemi/işletici kuruluş performanslarının da dikkate alınması suretiyle yeniden düzenlendiği belirtilmektedir. İtalya limanlarında tespit edilen eksikliklerin (yazıları ekinde liste) analiz edildiğinde, söz konusu denetimlerin çok ayrıntılı olarak gerçekleştirildiği, bazı denetim sürelerinin 8-12 saat aralığında olduğu, balast tankları da dahil olmak üzere tüm alanların kontrol edildiği, operasyonel kontrollerin tümünün yapıldığı, sertifika/manueller ile ilgili tüm gerekliliklerinin kontrol edildiğinin görüldüğü ve bu çerçevede, özellikle İtalya limanlarına sefer yapacak gemilerin ve diğer Paris MoU limanlarına sefer yapacak gemilerle ilgili olarak;

– Gemi donatanları/işletenleri tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması, gemilerin denetimlere tamamıyla hazırlıklı olmalarının sağlanması,

– Paris MoU’da denetim aralığında olan gemilerin, mümkünse tüm limanlarda olmak üzere, İtalya limanlarına yapacakları uğraklarda DPA, Enspektörler tarafından eşlik edilmesinin sağlanması,

– Paris MoU’da denetim aralığında olan gemilerin yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından da takip edilmesi, gerekli olduğu durumda PSC’ye hazırlıklı olmalarını teminen ek denetimlerin gerçekleştirilmesi,

– İtalya limanlarında yapılan denetimlerde Türk Bayraklı gemilerde tespit edilmiş olan ekli listede yer alan eksikliklerin analizinin yapılarak işletilen filoda gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi,

– Limanlarımızda gerçekleştirilen ön sörveylerin, bahse konu hususları da içerecek şekilde ayrıntılı olarak yerine getirilmesi,

– Gerek önceki Paris MoU denetimlerinde gerekse ön sörvey denetimlerinde kayıt altına alınmış eksikliklerin uygun şekilde giderilmiş olduğunun kontrolü,

– Gemi/işletici kuruluş tarafından tespit edilen uygun şekilde çalışmayan/arızalı ekipmanlar ile ilgili olarak ISM kapsamında uygunsuzluk formlarının oluşturulması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi ve İdareye, klas kuruluşuna ve liman otoritesine bilgi verilmesi, aksi halde söz konusu eksikliklerin liman denetim uzmanları tarafından tespit edilmesi halinde geminin tutulmasına sebebiyet verebileceğinin bilinmesi,

-Paris MoU limanlarına uğrak yapılacağı durumlarda “psc@uab.gov.tr” ile “gemi.denetim@uab.gov.tr” elektronik posta adreslerine bilgi verilmesi ve PSC denetimleri süresince https://denizcilik.uab.gov.tr/gemi-denetim-modulu bağlantısında iletişim numaraları bulunan ilgili İdare uzmanları ile koordinasyon içerisinde olunması, denetim akabinde denetim raporlarının yine aynı adrese gönderilmesi,

hususlarının önem arz ettiği açıklanarak, bilhassa İtalya limanları olmak üzere Paris MoU kapsamındaki limanlara sefer yapacak gemiler tarafından yukarıda izah edilen hususlara titizlikle uyulması, konunun önemine binaen sektöre duyurulması istenmektedir.