30 Temmuz 2017

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

ile editör

MADDE 1- 8/10/1998 tarih ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 10 uncu maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10- Türk Boğazları’nda uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin alınmak şartıyla 12 üncü maddede gösterilen demileme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

Resmi gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-13.pdf