15 Mart 2018

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

ile editör

SORU 1: Deniz hizmeti olan bir kişinin yeterlik belgesini yenilemesi için ilave bir
eğitim veya sınava girmesi gerekiyor mu?
Hayır. Yeterlik belgesi bitmeden önceki son 5 yılda bir yıl veya son altı ayda üç ay
deniz hizmeti bulunanların yeterlik belgeleri ilave bir sınav veya eğitim şartı
olmadan direk olarak yenilenmektedir.

23 Soru-Cevaptan oluşan Sıkça Sorulan Sorular’ın devamı için tıklayınız..

SORU 2: Mevcut durumda bulunan zabitan sınıfı gemiadamı yeterlik belgesini
yenilemek için veya bu belgeyle çalışmak için İngilizce şartı aranacak mı?
Hayır. Yeni getirilen İngilizce şartları terfiler için geçerlidir. Mevcut belge ile
çalışmak veya yenilemek için ilave İngilizce şartı aranmayacaktır.

SORU 3: Tayfa sınıfı gemiadamları için sınav şartı var mı?
Hayır. İlk defa tayfa sınıfı gemiadamı olurken veya başka bir tayfa sınıfı yeterliğe
yükselmek için Bakanlığımız tarafından yapılan sınav şartı kaldırılmıştır.

SORU 4: Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce, meslek liselerinin elektrik-
elektronik teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, motorlu araçlar
teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endüstriyel otomasyon
teknolojileri alanlarından mezun olan kişi yağcı yeterliği alabilir mi?
Evet. Yeni yönetmeliğin yayınlandığı tarihte bu okullarda okuyan veya mezun
olanlar bu haktan faydalanabilir. Ancak, yönetmeliğin yayınlandığı 10 Şubat 2018
tarihinden sonra bu okullara kayıt olanlar yağcı yeterliği alamayacaktır.

SORU 5: ECDIS, BRM, Arpa Radar eğitim zorunluluğu kalktı mı?
Hayır. Bu eğitimleri almayanlara zaten güverte sınıfı zabitan belgesi verilmiyor.
Artık, bu eğitimlere istinaden ayrı bir STCW sertifikası verilmeyecek. Ancak bu
eğitimleri almamış olanlara STCW kuralı gereği ilgili zabitan sınıfı yeterlik belgesi
verilmiyor. Yeni düzenleme ile bu eğitimler münhasıran değil, normal zabitan
sınıfı gemiadamı eğitim programları içerisinde verilmesi zorunlu hale getirildi.

SORU 6: ECDIS, BRM, Arpa Radar vb. eğitimler kimler için zorunlu?
01 Temmuz 2013 tarihinden önce zabitan sınıfı yeterlik belgesine sahip olup,
yukarıdaki eğitimleri hiç almayanların gemiadamı yeterlik belgesi zaten 31 Aralık
2016 tarihinden sonra verilmiyordu. Bu eğitimleri münhasıran alırlarsa yeterlik
belgeleri verilecektir.

SORU 7: Silici veya Miço ehliyeti olanların durumu ne olacak?
Liman başkanlıklarına başvurmaları durumunda silici yeterliği olanlara yağcı,
miço yeterliği olanlara gemici verilecek. İki ay deniz hizmetleri var ise vardiya
tutma belgeleri de verilecek.

SORU 8: Uzakyol Vardiya Zabitliği veya Uzakyol Vardiya Mühendisliği eğitimi
öncesinde İngilizce hazırlık sınıfı okuyanlarda yine de YDS’den İngilizce puan
istenecek mi?
Hayır. Bu okullarda öğrenim görenler, okullarında İngilizce hazırlık okuduysa veya
aynı eğitim kurumunun kendi mevzuatında yer alan İngilizce hazırlık sınıfı
muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olduysa İngilizce puanı
istenmeyecek. Ancak terfi yapacağı zaman, yükselmek istediği yeterlik için
gerekli İngilizce puanını getirmek zorundadır.

SORU 9: İstenen yabancı dil puanları kaç yıl geçerli olacaktır?
Yabancı dil puanlarına esas alınan YDS veya ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri
kabul edilen ulusal/uluslararası sınav sonuçları, sınava girildiği tarihten itibaren
beş yıl geçerli olacaktır. (ÖSYM tarafından TOEFL ve PTE akademik sınavları YDS eşdeğeri olarak kabul
edilmektedir.)
YETERLİK ADI İNGİLİZCE PUANI
Yat Kaptanı (149 GT) 40
Yat Kaptanı (499 GT) 50
Yat Kaptanı (Sınırsız) 60
Elektro-Teknik Zabiti 40
Sınırlı Makine Zabiti 40
Sınırlı Vardiya Zabiti 50
Sınırlı Başmakinist 45
Sınırlı Kaptan 50
Makine Zabiti 45
Vardiya Zabiti 50
İkinci Makinist 50
Birinci Zabit 55
Başmakinist 55
Kaptan 60
Uzakyol Vardiya Makinisti/Mühendisi 50
Uzakyol Vardiya Zabiti 55
Uzakyol İkinci Makinisti/Mühendisi 55
Uzakyol Birinci Zabiti 60
Uzakyol Başmakinisti/Mühendisi 60
Uzakyol Kaptanı 70

SORU 10: Balıkçı sınıfı gemiadamı yeterlik belgesi olanların STCW sertifikalarını
yenilemeleri zorunlu mudur?
Hayır. Balıkçı sınıfı gemiadamı yeterlik belgesi olanların STCW sertifikaları
süresizdir.

SORU 11: Balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabotaj hattında sefer yapan yatlar
ve yolcu motorlarında çalışan gemiadamları 5 temel sertifika dışındaki STCW
belgelerini alması gerekiyor mu?
Hayır, bu gemilerde çalışanlardan sadece 5 temel STCW sertifikası istenecektir.

SORU 12: Yönetmeliğin yayın tarihinden önce Kılavuz Kaptan olanlardan
İngilizce YDS 70 puanı istenecek mi?
Evet, ancak bu kişiler yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu
şartı yerine getirecek, aksi takdirde İngilizce puanını getirene kadar belgesi askıya
alınacaktır.

SORU 13: Yönetmeliğin yayın tarihinden önce Kılavuz Kaptanlık stajına
başlamış ancak henüz bitirmemiş olanların durumu ne olacak, bu kişilerden
İngilizce puanı istenecek mi?
Bu kişiler eski yönetmelik hükümlerine göre stajını bitirip Kılavuz Kaptan yeterliği
alacak ancak İngilizce puan şartını iki yıl içerisinde getirmek zorundalar.

SORU 14: Yönetmeliğin yayın tarihinde ilk defa Kılavuz Kaptan olmak için
stajına devam edenler, bu stajlarını kesip yeni yönetmeliğe göre staja
başlayabilir mi?
Hayır. Bu kişiler stajı keserse, yeni yönetmeliğe göre 70 puan şartını yerine getirip
sözlü ve yazılı sınava girmek zorundadır.

SORU 15: Eski yönetmeliğe göre Kılavuz Kaptan yeterliği olanlar, başka bir
kılavuzluk hizmet bölgesi için nasıl belge alacak?
Yönetmeliğin yayın tarihinden önce Kılavuz Kaptan yeterliği olanlar, yeni bir
kılavuzluk hizmet bölgesi için ilgili bölgede bir ay sürede, on beş gemide
kılavuzluk stajı ve sonrasında uygulama sınavıyla yeni bölge için Kılavuz Kaptan
yeterliği alabilir.

SORU 16: Yeni yönetmeliğe göre ilk defa Kılavuz Kaptan yeterliği nasıl
alınacaktır?
İdarenin duyurusuna istinaden sözlü ve yazılı sınavdan başarılı olanlar, otuz
gemiden az olmamak üzere en az üç ay stajını İdarenin belirlediği kılavuzluk
teşkilatında, gece ve gündüz dengeli olacak şekilde, farklı büyüklük ve cinsteki
gemilerde yapmak zorundadır.
Kılavuz Kaptan yeterlik belgesine haiz kişiler, stajını tamamladığı hizmet sahası
dışında başka bir hizmet sahasında görev yapacaklar ise, bu kılavuzluk hizmet
sahası için stajına ilave olarak otuz gemiden az olmamak üzere en az üç ay süre
ile görev başı eğitimini tamamlamak zorundadır. Bu görev başı eğitiminin, o bölge
için yetkilendirilmiş Kılavuz Kaptanın gözetiminde yapılması zorunludur.

SORU 17: STCW sertifikalarımı nasıl yenileyebileceğim?
Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna (ISM) tabi Türk ve yabancı bayraklı
gemilerde son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya yeterlik belgelerinin
süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile deniz hizmeti
yaptıklarını kanıtlayan gemiadamlarının STCW belgelerinin geçerlik süresi beş yıl
süre ile uzatılır.
Deniz hizmetleri yok ise yenileme eğitimi veya sınava girmek zorundalar.

SORU 18: Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte 6 aylık yat kaptanlığı stajına devam
eden kişinin staj süresi 3 aya indiği halde 6 ayı tamamlamak zorunda mıdır?
Hayır. 3 ayı dolduranlar, stajına devam etmek zorunda değil.

SORU 19: Eski yönetmeliğe göre kazanılmış haklarda bir değişiklik oldu mu?
Hayır, yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yeterliği olanların tüm kazanılmış hakları
korunmuştur.
Ancak, bir üst yeterliğe terfide İngilizce zorunluluğu getirilmiş ise, bu terfi
işleminden önce İngilizce puanını getirmek zorundadır.

SORU 20: Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce, ilgili gemiadamı yeterlik
belgesini almak için tüm şartlarını tamamlayıp sınava başvuran kişide İngilizce
şartı aranacak mı?
Hayır. 10 Şubat 2018 tarihinden önce, tüm şartları tamamlayıp sınav
başvurusunu yapmış olanlar, ilgili yeterlik için yeni getirilen İngilizce şartı var ise
bundan muaftır. Ancak, bir üst yeterliğe terfide İngilizce zorunluluğu getirilmiş
ise, bu terfi işleminde önce İngilizce puanını getirmek zorundadır.

SORU 21: Porsun veya Serdümen olarak askerlik görevini yapanların durumu
ne olacak?
Bu kişiler gemici yeterliği alabilir. Ancak STCW Sözleşmesi kural değişikliği
nedeniyle, gerekli deniz hizmeti ve eğitimleri olmadığı için usta gemici olamazlar.

SORU 22: YDS sınavları yılda sadece iki kere yapılıyor, bu durumda yapılması
gereken nedir?
e-YDS sınavına girilebilir. e-YDS (elektronik yabancı dil sınavı) ayda bir kere olmak
üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılmaktadır. 2018 e-YDS Sınav tarihleri
ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
Bununla birlikte, ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri kabul edilen
ulusal/uluslararası sınavlara girilebilir. (ÖSYM tarafından TOEFL ve PTE akademik sınavları YDS’ye eşdeğer olarak kabul
edilmektedir.)

SORU 23: Yeni yönetmelik genel olarak ne getirdi?
– Gemiadamları Yönetmeliği ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile birleştirilerek
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği haline getirilmiştir.
– Tüm gemiadamlarının kazanılmış hakları tamamen korunmuştur.
– STCW 78 sözleşmesinde zorunlu olmayan sertifikalar kaldırılmıştır.
– Balıkçı gemilerinde çalışanların STCW sertifikaları süresiz hale getirilmiştir.
– Tüm zabitan sınıfı gemiadamları için, belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip
olma şartı getirilmiştir.
– Yat Sınıfı gemilerde çalışacak gemiadamlarımızın yeterlik belgelerinin çeşitleri
ve alınma şartları yeniden düzenlenmiştir. Yat sınıfı yeterlik sınırları 149 GT, 500
GT ve sınırsız olmak üzere üç kategoriye ayrılmış ve İngilizce yeterlik şartı
getirilmiştir.
– Tayfa sınıfı gemiadamları için sınav şartı kaldırılmıştır.
– Gemiadamları elektronik başvuru sisteminin kullanımıyla ilgili düzenleme
getirilmiştir.
-Kaptanlıktan Uzakyol Kaptanlığına ve Başmakinistlikten Uzakyol
Başmakinistliğine geçiş hükümleri kaldırılmış, bu işlem için 3 yıllık geçiş süresi
verilmiştir.
-Gemiadamları Disiplin Komisyonu üyelerinin seçimi, disiplin cezalarının
uygulanması ve tekerrüre ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir.
-Kılavuz Kaptanların kamusal hizmetteki etkinliğini arttırarak, verimlilik ve
standardizasyonu sağlayıcı düzenlemeler yapılmıştır.
-İlk defa Kılavuz Kaptan olacaklar için, Bakanlığımız tarafından ön yeterlik
sınavına sokulmasına dair düzenleme yapılmıştır. Yazılı ve sözlü olarak yapılacak
bu sınavdan sonra adayların önce İdare tarafından gösterilecek yerlerde staj
yapması daha önce çalışacağı kılavuzluk hizmet bölgesinde görev başı eğitim
yapması şartı getirilmiştir.
– Kılavuz Kaptanların sahip olması gereken yabancı dil seviyesi arttırılmıştır.